Hot Novelette Novel

1
Wu Qianshi|6508
2
Twilight follows the wind|9540
3
Carbon based processor|1220
4
Wu Ziming|815
5
Gongjuan Zi Fanshi|9378
6
Bei Hongsi|1533
7
Lazy finger lift|8799
8
Dark art master|4304
9
My name is Ren xiansen|40581
10
Shiro pengcuo|2305